Algemene Voorwaarden

Wie zijn we?

Al sinds 1998 is ons meubelbedrijf een begrip in regio Den Haag. Vaste klanten die altijd terugkeren. Daar doen we het voor. Al meer dan 20 jaar ervaring met meubels en design. Kwaliteit op z’n best, al vanaf 1998.
Nano Beds is een groeiend familie bedrijf die al meer dan 20 jaar de runner is in regio Den Haag.

Vanaf 2018 zijn wij begonnen met onze eigen productie. Dit biedt ons ook de mogelijkheid om al onze klanten tevreden te stellen. Met onze visie en creativiteit, en die van de klant, kunnen wij kwaliteit, welke ook betaalbaar is, bieden.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan:

a. De verkoper: Nano Beds B.V.
b. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. Hierbij genoemd klant
c. Voorwaarden: hiermee wordt bedoeld de algemene betalings-en leveringsvoorwaarden van Nano Beds B.V.

Artikel 2 – De geldigheid
a. De voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten, betalingen en leveringen.
b. Deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door de klant gebruikte voorwaarden.
c. Zodra deze voorwaarden bij klant bekend zijn gemaakt en geaccordeerd worden zij geacht door hem of haar onverkort en zonder voorbehoud te zijn aanvaard.

Artikel 3 – 0ffertes en aanbiedingen
a. Alle aanbiedingen, reclame-uitingen en offertes van Nano Beds B.V. zijn vrijblijvend.
b. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf de offerte datum, tenzij een andere termijn wordt vermeld.
c. Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten die in de offertes of aanbiedingen van Nano Beds B.V. voorkomen, zijn voor hem niet bindend en geven slechts een indruk van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
d. Nano Beds B.V. doet te allen tijde een aanbod op basis van de door klant verstrekte gegevens en de door hem kenbaar gemaakte behoefte of wensen. Nano Beds B.V. mag afgaan op de juistheid van de verstrekte gegevens en de medegedeelde behoeften of wensen van de klant. Bij onjuist verstrekte gegevens, zijnde een valse identiteit door klant, beschouwt Nano Beds B.V. de uitgebrachte offerte als niet bindend.
e. Vervoerswerkzaamheden, takel- en hijswerkzaamheden, het laden en lossen en werkzaamheden van derden zijn niet in de offerte of aanbod begrepen, tenzij anders is overeengekomen. Dit in verband met dat klant het aangekochte product zelf meeneemt of via derden het aangekochte product laat afhalen.

Artikel 4 – De overeenkomst en zekerheidsstelling
a. De aanbetaling
Nano Beds B.V. is gerechtigd bij het aangaan van een koopovereenkomst een aanbetaling te bedingen met een minimum van 30% van de koopsom.
b. Prijswijzigingen
Als na het sluiten van een koopovereenkomst wijziging van de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
c. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de klant geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar ratio van het verschuldigde bedrag eigendom van de Nano Beds B.V. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
d. Factuurdatum
Ingeval de levering plaatsvindt na factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.
e. Overmacht
Nano Beds B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of In het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 5 – Betaling van de koopsom, tekortkomingen en verzuim
a. De koopprijs dient door de klant vooraf voldaan te zijn bij afname van het door de klant bestelde product. Bij afname van het product door derden in opdracht van de klant, dient de koopprijs eveneens volledig voldaan te zijn.
b. Partijen kunnen afwijkende betalingscondities overeenkomen. Klant dient te allen tijde het resterende bedrag vooraf contant af te rekenen bij de chauffeurs voor levering.
c. In geval van afwijkende betalingsconditie is overeengekomen, dan wordt een factuur toegezonden. De betalingstermijn is dan tien dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De klant is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
d. Slechts op aanvraag van de klant en na uitdrukkelijke instemming van de Nano Beds B.V. en na goedkeuring van een derde- kredietverschaffer, zal deze krediet- verschaffer aan de klant krediet verstrekken waarmee de koopprijs door de klant kan worden voldaan.
e. Indien de klant, om welke reden dan ook, de aankoopprijs niet, niet volledig of binnen overeengekomen termijn betaalt, geldt dit onverkort als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot betaling van de koopprijs, tenzij er sprake is van overmacht. De klant verkeert alsdan automatisch in verzuim. Dergelijk verzuim is inherent aan de annulering van een order. Dit heeft tot gevolg dat de klant 30% van het gehele orderbedrag verschuldigd is aan Nano Beds B.V.. Nano Beds B.V. is bij eventuele minnelijke en gerechtelijke processen om het verschuldigde te innen verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten.

Artikel 6 – Levertijd
a. Nano Beds B.V. geeft bij aankoop altijd een indicatie van de levertijd.
b. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet worden verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen. Nano Beds B.V. hanteert een standaard van maximaal 2 weken opslag na binnenkomst van de goederen. Klant geeft hier akkoord voor op de orderbevestiging.
c. Als deze vermoedelijke levertijd wordt overschreden, door onvoorziene omstandigheden en overmacht, wordt aan Nano Beds een nadere termijn gegund. Nadere termijn is gelijk aan de vermoedelijke levertijd zoals vermeld op de order c.q. koopovereenkomst.
d. Bij overschrijding van voornoemde nadere termijn heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden.
e. Voorraad producten moeten na aankoop, bij akkoord op de orderbevestiging, binnen maximaal 3 dagen afgenomen worden door klant. Na deze periode worden er opslagkosten berekend van
€ 50,- per week. Nano Beds B.V. is niet verplicht om te leveren binnen 3 dagen na binnenkomst. Uitlevering is afhankelijk van logistieke capaciteit.
€ 50,- per week. Nano Beds B.V. is niet verplicht om te leveren binnen 3 dagen na binnenkomst. Uitlevering is afhankelijk van logistieke capaciteit.
f. Na binnenkomst van uw bestelling mogen de producten maximaal 3 dagen in het magazijn opgeslagen blijven voor de klant. Na deze periode moet de bestelling uitgeleverd en/of opgehaald worden door klant. Na deze periode worden er opslagkosten berekend van
€ 50,- per week.
e. Indien klant een order heeft geplaatst van een showroomproduct, is klant verplicht om de order binnen maximaal 3 dagen op te halen. Op showroomproducten wordt geen garantie gegeven door Nano Beds B.V.. Alle schades voortkomend uit transport, bezorgen en monteren kunnen niet door klant verhaald worden op Nano Beds B.V.

Artikel 7 – Feitelijke levering aan klant
a. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/aflevering van goederen zal geschieden, zal de klant ervoor zorgen dat; – de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken; – in de ruimte waar gewerkt moet worden elektriciteit, licht en voldoende ventilatie aanwezig is.
b. Als een takel, lift of een kraan gebruikt moet worden, zijn de kosten voor rekening klant.
c. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, lift of een kraan is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover schade hem kan worden toegerekend. Deze bepaling heeft geen betrekking op producten.
d. Indien klant bij het sluiten van een overeenkomst geen problemen meldt wat betreft horizontale en verticale transport, maar er alsnog problemen voordoen in het trappenhuis, lift of entree, zijn de extra bezorgkosten, de kosten voor een takel, verhuislift, kraan of annuleringskosten voor rekening van de klant. De voorwaarden van een externe bezorgservice zijn in dezen leidend.
e. Voor het bezorgen van gekochte goederen worden de afspraken telefonisch gemaakt. Klant dient er zorg voor te dragen, dat de adresgegevens van het afleveradres tijdens de koop correct wordt aangegeven. Nano Beds B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk als de klant verkeerde gegevens verstrekt. Indien klant een afspraak voor levering een dag van tevoren voor 12:00 uur annuleert kan dit kosteloos. Na 12:00 uur wordt de koopsom vermeerderd met € 80,- plus de bijkomende kosten voor extra materieel. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag, tijdstip en afleveradres, welke overeengekomen is tussen klant en Nano Beds B.V. of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies omtrent de toegankelijkheid van de woning, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal de levering in overleg opnieuw worden aangeboden. Bij afwezigheid tijdens levering wordt het afgesproken bedrag voor bezorgen en monteren opnieuw in rekening gebracht bij klant.
f. Wanneer de klant weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden producten terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.
g. Het product is voor risico van de klant vanaf het moment van de feitelijke levering aan de klant. Na de feitelijke levering draagt de klant het risico van beschadiging van het product, onverminderd de rechten die de klant heeft conform Burgerlijk wetboek.
h. Afname door klant van het gekochte product kan op locatie van de winkel. De klant is verplicht het product voor afname te controleren op mogelijke beschadigingen en gebreken. Na afname van het product, is Nano Beds B.V. niet meer aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit verkeerd gebruik of eigen toedoen, of tijdens het laden, vervoeren en lossen van het afgenomen product door klant.
i. Restafval van de gekochte producten, zoals verpakkingen, folie en piepschuim worden niet door de bezorgers van onze bezorgpartners meegenomen. Tegen betaling is dit wel mogelijk. Bezorgers trachten de verpakkingsresten in de ruimten netjes op te ruimen.
j. Goederenopslag in het magazijn is maximaal 2 weken. Klant dient producten binnen deze termijn af te halen/levering. Na het verstrijken van opslagtermijn zullen opslagkosten in rekening worden gebracht. Nano Beds B.V. is niet verplicht om te leveren binnen 2 weken na binnenkomst. Uitlevering is afhankelijk van logistieke capaciteit.
k. Als klant de order wenst te ontvangen op een adres buiten Nederland, is klant verplicht om het volledige orderbedrag te voldoen, voordat Nano Beds B.V. opdracht geeft tot uitleveren.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
a. Nano Beds B.V. blijft eigenaar van het verkochte product, zolang de klant het totaal verschuldigde bedrag uit de koopovereenkomst niet heeft voldaan.
b. De klant is verplicht het product zorgvuldig te behandelen, niet aan derden af te staan, te belenen of uit de geleverde ruimten te verwijderen, totdat het totale koopsom is voldaan.
c. Het product is voor eigen risico van de klant vanaf de aflevering en blijft de klant de koopprijs verschuldigd, ongeacht diefstal, tenietgaan, beschadigingen of achteruitgang in staat van het product.

Artikel 9 – Annuleringen en wijzigingen
a. Annulering betekent dat de klant schriftelijk aan Nano Beds B.V. kenbaar maakt dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet meer zal nakomen. Annulering laat onverlet het recht van klant om volledig nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of schadevergoeding van klant te vorderen;
b. Bij annulering van de verplichtingen, binnen 48 uur na aankoop, conform de overeenkomst door klant, is deze terstond een opeisbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van het overeengekomen bedrag. Het genoemde percentage is vaststaand tenzij Nano Beds B.V. kan bewijzen dat de schade groter is, dan wel de klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst na 48 uur door de afnemer geschiedt. Als het een annulering van een product betreft, welke compleet op maat is besteld/geproduceerd voor koper, is deze terstond een opeisbare schadevergoeding verschuldigd van 70% van het overeengekomen bedrag.
c. Bij annulering van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door Nano Beds B.V. wordt door Nano Beds B.V. vrijblijvend de mogelijkheid geboden aan klant om een vervangend alternatief product uit de collectie van de Nano Beds B.V. te verkrijgen tot een meerwaarde van 10 % van de oorspronkelijke koopprijs, zonder meerprijs.
d. Orderwijzigingen binnen 24 uur kunnen kosteloos doorgevoerd worden. Wijzigingen kunnen uitsluitend plaatsvinden in het filiaal waar de aankoop is gedaan en tegen inlevering van de oorspronkelijke orderbevestiging.
e. Orderwijzigingen na 24 uur zijn niet mogelijk.
f. Leveringen dienen plaats te vinden binnen 2 weken na ontvangst van de order in het magazijn. Indien klant niet reageert op verschillende pogingen voor het maken van een afspraak behoudt Nano Beds B.V. het recht om de order te annuleren. Geen reactie geven is gelijk aan annuleren. Bij een voorraadproduct wordt er 50% van het orderbedrag ingehouden door Nano Beds B.V. en bij een speciaal op maat geproduceerd product wordt er 70% van het orderbedrag ingehouden door Nano Beds B.V.
g. Bij telefonische en/of online bestellingen mogen producten alleen in de originele verpakking geretourneerd worden.

Artikel 10 – Online aankopen
Overeenkomst
Door het plaatsen van een bestelling op onze website accepteert u het aanbod van onze webwinkel en gaat u een overeenkomst aan met Decor Wonen. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen ingediend te worden via onze contact formulier. De contactgegevens van ons vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Pay., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar de rekening van Nano Beds B.V.
b. Privacy Policy
In het kader van deze overeenkomst worden er door Nano Beds B.V. persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen. Nano Beds B.V. zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming verlenen aan derden.
c. Aanbetaling online
Bij online bestellingen hanteren wij een aanbetaling van 100% van het aankoopbedrag. Het resterende bedrag betaalt u als wij de bestelling komen bezorgen. U kunt er ook voor kiezen om het gehele aankoopbedrag in één keer te voldoen. Als u een product hebt besteld dat met een pakketdienst wordt verstuurd, hanteren wij een aanbetaling van 100% van het aankoopbedrag inclusief eventueel berekende bezorgkosten. Wij nemen uw bestelling in behandeling zodra wij uw aanbetaling hebben ontvangen. Zo kunt u zo snel mogelijk genieten van uw nieuwe producten.
d. Klachtenprocedure
Eventuele klachten over een bestelling of de aflevering daarvan dient de klant in eerste instantie rechtstreeks via de email aan te geven zoals het aangegeven e-mailadres op onze website. Wij zullen de klacht in behandeling nemen, contact opnemen met de klant en ernaar streven de ontvangen klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen, om deze vervolgens terug te koppelen naar de klant.

Artikel 11 – Bezorgen & Levering

Meubelen worden met een externe transporteur bezorgd middels drempel leveringen. Als Nano Beds B.V. overlegd met de bezorgers is het mogelijk om het product ter plaatse te laten monteren, Voor schades binnenshuis of montagefout is Nano Beds B.V. niet aansprakelijk. De internet afnemer draagt zelf zorg voor het plaatsen en eventueel monteren in welke vorm dan ook. Bij uitzondering geldt wanneer er gekozen is voor montage bij orderingang. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het naar binnen kunnen van de meubelen. Eventueel bijkomende kosten voortkomende uit het niet naar binnen kunnen van de meubelen zijn voor rekening van de afnemer. Indien een webshop aankoop bestaat uit meerdere orderposities met verschillende levertijden, zal de langste levertijd aangehouden worden. Deelleveringen gaan in overleg met de Nano Beds B.V.
Artikel 12 – Retourneren
Voor het retourneren van webshoporders kan dit binnen 14 dagen na levering uitsluitend in orginele verpakking. Voor aankopen in onze winkel heeft klant geen herroepingsrecht. Klant kan het product in de showroom bezichtigen en aanvoelen zoals thuis. Opmaat- en/of gewenste gemaakte producten kunnen niet geretourneerd worden.
Artikel 13 – Services / beschadigingen
a. Beschadigingen bij levering kunnen door de klant bij Nano Beds B.V. slechts geldend worden gemaakt door aangeven bij levering. Klant is verplicht product goed te controleren voordat de bezorgers het verlaten. Bij afhalingen is klant verplicht om het product te controleren in magazijn. Als klant wil is Nano Beds B.V. verplicht product uit verpakking te halen voor controle. b. Klant dient servicemeldingen/reclamaties op zijn gekochte product schriftelijk of per mail bij de klantenservice van Nano Beds B.V. in te dienen. Nano Beds B.V. zal deze zorgvuldig in behandeling nemen en binnen een termijn van 15 werkdagen hierop reageren.
c. Nano Beds B.V. wordt door klant in de gelegenheid gesteld om de reclamatie op validiteit te onderzoeken. Bij een gegronde servicemelding stelt de klant Nano Beds B.V. in staat tot herstel.
d. Als partijen na onderling overleg niet tot een overeenstemming komen, zullen partijen gezamenlijk een onpartijdige deskundige verzoeken een oordeel te geven. Dit oordeel is bindend. De kosten zijn dan voor rekening van ongelijk gestelde partij.

Artikel 14 – Garanties
a. Nano Beds B.V. verleent voor voor door hem geleverde goederen garantie aan de klant gedurende een termijn van 12 maanden op gebreken aan de constructieve onderdelen. Bij rechtmatige aanspraak op garantie wordt uw product omgeruild of hersteld. Het aankoopbedrag wordt niet terugbetaald.
b. De garantieregeling is niet van toepassing op afgeprijsde showroommodellen. Deze modellen worden verkocht zoals door de klant gezien en gekocht.
c. Onzorgvuldige behandeling, wijziging of niet-normaal of oneigenlijk gebruik van het afgenomen product door klant, valt niet onder de garantiebepalingen. Hetzelfde geldt ook als de klant de instructies en gebruiksaanwijzingen niet heeft opgevolgd.
d. Er wordt 12 maanden garantie verleend op alle nieuwe producten vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Reparatie of vervanging van een product leidt nooit tot een verlenging van deze termijn. De eerste datum van aanschaf blijft bepalend.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar Nano Beds B.V. is gevestigd.

12M

Producten voor u beschikbaar

750

Klanten maandelijks

95

Partner

24/7

Producten wekelijks beschikbaar

X